Geschiedenis en Stamboom van de familie Vaganée

Geschiedenis en stamboom van de familie Vagané

Welkom op de vrij toegankelijke pagina

Google
WWW Vaganee.eu

1000 pagina's detailinformatie over de geschiedenis van de familie Vaganée

Homepage

Ingevoerd: 1 juni 2009
Aangepast: 17 sep 2023
Verbeterd: 18 jan 2022
Index: Ja 30 okt 2016

Auteur:Wilfried Vaganée°1943
Niet weten wat er gebeurd is vóór we geboren werden laat ons eeuwig kind blijven, want wat is de waarde van het leven als het niet verweven is met de levens van onze voorouders?

Cicero (106-43v.C.)


pagina 1.1

Inleiding

Honderd jaar al, vóór 1910[01], drie generaties na mekaar, zijn wij bezig met het samenstellen van onze stamboom.

Eerst mijn grootvader Tist Vaganée °1855 samen met zijn broer Louis °1865 en een aantal geïnteresseerde personen van andere takken[02] (vóór 1910)
Daarna mijn vader Louis °1896 (sedert ca 1963)
En vervolgens ikzelf Wilfried °1943 (vanaf ca 1973)


Tist Vaganée °1855

Louis Vaganée °1896

Wilfried Vaganée °1943

Wat zich in het begin beperkte tot het noteren van enkele namen en data, met als doel het opstrijken van een enorme erfenis, is na 1976 uitgegroeid tot een werkelijk wetenschappelijk verantwoorde studie. Meer dan 8700 personen waarvan 2581 naamdragers, en 18265 gebeurtenissen zijn nu al genoteerd uit 2162 locaties[03].
Niet enkel onze eigen familietak maar ook andere takken, waarvan de aansluiting nog moet bewezen worden, zijn opgenomen. Elk van die namen en gebeurtenissen kan gestaafd en gedocumenteerd worden met referenties die verwijzen naar registers, archieven, foto's, en teksten. Bijna alle documenten zijn, op relatief eenvoudige wijze, bij middel van een classificatiesysteem, te raadplegen. Meer dan 4000 digitale foto's van personen en akten zijn rechtstreeks raadpleegbaar in het AFV (Archief Familie Vaganée)[04]
en nog eens 12000 andere documenten onrechtstreeks.

Het stamboomonderzoek is een werkelijke speurtocht in de archieven van onze familiale geschiedenis. Elk nieuw antwoord levert nieuwe vragen. Antwoorden blijven soms jaren uit. Combinatie van gegevens uit verschillende hoeken leiden mogelijk naar een oplossing. Minuscule aanwijzingen uit buurgemeenten geven resultaat. Groot is de voldoening als eindelijk de link kan gelegd worden, zoals bij Bonaventure in Saint-Didier-sous-Riverie na een lange zoektocht in Mechelen, Brussel, en Lyon. Daarna komt keer op keer een nieuwe vraag. Dit is een zoektocht naar het bestaan van onze ouders en voorouders. Hun verhaal, hun geschiedenis, hun leven, hun pijn en vreugde. Dit is hun en ons verhaal, dè verklaring van karaktertrekken of familiegewoonten.

De nieuwste vondsten van de genetica tonen aan dat niet alleen lichamelijke eigenschappen, maar ook gebeurtenissen invloed hebben op ons dna, dat als dusdanig wordt overgeërfd. Hongersnood bij de moeder heeft op het ongeboren kind en zelfs haar kleinkind gevolgen op hun gezondheid. Stresstoestanden schakelen genen in of uit.Kinderen en kleinkinderen erven dit over.

Zeg dus niet dat wat voorbij is, niemand aanbelangt. Onze voorouders met heel hun ervaring, leven in ons verder. Het is een speurtocht naar onszelf. Is dàt niet de reden om te blijven zoeken?

Als in het begin (1976) alle opzoekingen manueel en ter plaatse in het archief moesten gebeuren, wordt nu door de technologische evolutie van het internet de laatste 5 jaren de mogelijkheid geboden om alle gedigitaliseerde documenten online te raadplegen. Heel veel gemeenten stellen hun archief volledig gratis ter beschikking. Je kan dus achter je pc de archieven van België, en zeer veel gemeenten in Frankrijk en Engeland raadplegen. Ik zou zeggen, probeer het eens!


pagina 1.2

Pierre Vaganay °1919

Pierre Vaganay

Zeer vermeldenswaard is Pierre Vaganay, geen bewezen familie, en gerenomeerd genealoog van Lyon (Oullins) heeft zeer veel bijgedragen aan het onderzoek naar de geschiedenis van onze stam in Frankrijk. Hij heeft zich vooral, en dat tot op hoge leeftijd, bezig gehouden met opzoekingen in notariële archieven. Huwelijkscontracten, testamenten en huur- of verkoopcontracten, die in oud Frans en oud schrift voor mij onleesbaar waren, werden getranscribeerd en dan door mij vertaald. Deze veelvuldige zeer interessante anekdoten geven kleur en inzicht in het leven van onze voorouders.
Hij gaf mij vrijelijk en zonder enige reserve de beschikking over al zijn opzoekgegevens. Hij heeft opzoekingen gedaan over alle mogelijke takken Vaganay en Vaganey in de wijde omgeving van Lyon. Hij heeft getracht inzicht te krijgen in de evolutie en de verspreiding van de stam over heel Frankrijk. Hij heeft het leven van de Fransen vóór 1700 onderzocht en beschreven. Ik wil hem daarvoor van harte danken. Graag vermeld ik hem bij elk documenten van hem afkomstig.

Fonds Vaganay

Het resultaat van zijn tienduizende opzoekingen vindt u in zijn twee boekdelen met de benaming "Fonds Vaganay" .

Doel

Ondanks het feit dat de stamboom "online" zeer veel data uit het leven van onze voorouders bevat, wordt geen van hen gekaderd in zijn milieu noch in de geschiedenis in het algemeen. Bovendien is de persoonlijke informatie van verschillende stamleden niet altijd eenvoudig terug te vinden in de stamboom online.
Deze website heeft tot doel de geschiedenis van de mensen, en van de opzoekingen te vertellen. De volgende pagina's verhalen dit op basis van documenten die in archieven gevonden zijn, eigen teksten, en teksten door onze voorvaderen nagelaten. Niet alle gebeurtenissen zijn in beeld gebracht, alleen de opvallende of interessante verhalen van onze familiegeschiedenis.
In tegenstelling tot een boek, dat altijd op de feiten na holt, kan deze website meteen aangepast worden aan de stand van het onderzoek. Inbreng van familieleden kan meteen verwerkt worden.

Stamboom online

Niet, zoals veelvuldig gebeurt bij de moderne genealogie, zijn mijn gegevens gebaseerd op samengeraapte stambomen van het internet. Alle data die in onze stamboom voorkomen kunnen aangetoond en bewezen worden door documenten uit de archieven van zeer veel gemeenten. In het stamboomprogramma TMG dat ik daarvoor gebruik, zijn bij elke datum de referenties vermeld. Deze referenties geven gemeente, archief, register, pagina, en eventuele andere plaatsen waarop deze documenten terug te vinden zijn. Indien in het eigen archief (AFV=Archief Familie Vaganée) opgenomen, duidt het archiefnummer hun plaats aan. Alleen wanneer dit het geval is en ik bovendien eigenhandig deze gegevens heb opgezocht en ingevoerd, krijgen zij de hoogste zekerheidsgraad (3). Alle andere data krijgen een graad van 2 of lager (in TMG).
Sedert enige jaren gebruik ik ook de gedigitaliseerde foto's van akten (geboorte, doop, overlijden, begraving, huwelijk, notaris)[05] op het internet. Het laat mij toe van achter mijn computer de originele documenten te bestuderen en over te nemen. Die gegevens krijgen ook de zekerheidsgraad 3 (in TMG) en zijn dus volledig betrouwbaar.

De basis van onze familietak (2216 personen) is gepubliceerd op het internet onder:
http://gw5.geneanet.org/wvaganee (vanaf 13 november 2005). Met een eenvoudige zoekopdracht zijn alle gegevens raadpleegbaar. Ondertussen werd onze stamboom al 12.726 maal bezocht (4 maart 2010). Tientallen reacties van verre verwanten werden mij toegestuurd.

Opzoekreferenties en zekerheidsgraad

Opzoekreferenties zijn aanduidingen in de tekst die verwijzen naar de plaats waar de vermelde gegevens kunnen gevonden worden. Het is als het ware het bewijs van de gebruikte data. De zekerheidsgraad is een cijferaanduiding (van 0 tot 3) bij de data dat aangeeft hoe betrouwbaar de gebruikte gegevens zijn.

Opzoekreferenties zijn in de stamboom online niet beschikbaar. Deze belangrijke informatie kan uitsluitend geraadpleegd worden in het stamboomprogramma TMG versie 09 bij de webmaster. Deze referenties laten toe, zowel in het familiearchief als in de gemeentelijke archieven, bewijzen te vinden van elke vernoemde datum van alle gebeurtenissen. In de meeste gevallen bestaan de bewijzen uit foto's van akten, en/of een verwijzing naar het archief waar de betreffende informatie kan gevonden worden, met aanduiding van register-, en paginanummer.

De zekerheidsgraad geeft aan in welke mate gegevens betrouwbaar zijn.
De zekerheidsgraad wordt op 3 niveau's aangegeven:
- Op het niveau van de persoon met de letter "P".
- Op het niveau van de datum met de letter "D".
- Op het niveau van de locatie met de letter "L".

GraadBetekenis P(ersoon)Betekenis D(atum)Betekenis L(ocatie)
(3)Heel zeker de betreffende persoonUit officiële bronnen, persoonlijk gecontroleerd.Heel zeker, uit primaire bron.
(2)Waarschijnlijk de betreffende persoonUit secundaire bronnen, niet persoonlijk gecontroleerd.Redelijk zeker, uit secundaire bron.
(1)Mogelijk de betreffende persoonUit mondelinge bronnen die niet controleerbaar zijn.Waarschijnlijk, uit overlevering.
(0)Onwaarschijnlijk de betreffende persoonUit beredeneerde veronderstellingen die niet controleerbaar zijn.Vermoedelijk, uit beredenering.

Voorbeeld: De zekerheidsgraad voor één gebeurtenis waarvan de datum uit een officieel document komt, waarbij het waarschijnlijk over de aangeduide persoon gaat op een gekende locatie (uit primaire bron), ziet er dan als volgt uit:
PDL: 233


pagina 1.3

Hoofding

In de hoofding van elke pagina wordt een welkomstzin, drie datums, het aantal pagina's, en de auteur vermeld. Deze aanduidingen moeten als volgt begrepen worden:
- Wekomstzin: Geeft uw naam en de korte beschrijving van de inhoud van de pagina.
- Ingevoerd: Is de datum waarop de pagina voor het eerst in de website werd ingevoerd.
- Aangepast: Is de datum waarop de inhoud van de pagina werd aangepast.
- Verbeterd: Is de datum waarop aanpassingen gebeurd zijn die te maken hebben met de vorm van de pagina of spel-, of taalfouten. De inhoud is daarbij niet veranderd.
- Aantal pagina's: Is het aantal onderverdelingen waaruit de betreffende pagina bestaat. Dit is vooral nuttig voor het zoeken met de index.
- Auteur: Hier verschijnt de naam of de namen van de auteurs die de tekst geschreven hebben, en die de tekst bewerkt hebben.

Toegang

De toegang tot deze website is onderverdeeld in 5 niveaus:
1° Homepage met zeer algemene informatie is toegankelijk voor iedereen op het internet.
2° De pagina's in het hoofdmenu zij uitsluitend toegankelijk voor de naamdragers "Vaganée", "Vaganey", of "Vaganay", die behoren tot de aanverwante takken, en hun partner. Deze toegang kan verkregen worden met een "Gebruikersnaam" en een "Paswoord" dat u door de webmaster kan bezorgd worden. Zij zijn onvervreemdbaar voor niet bloedverwanten.
3° De pagina over Carolus Ludovicus Joannes Vaganée is uitsluitend toegankelijk voor zijn afstammelingen. De autorisatie wordt u automatisch verleend indien u aan de voorwaarden voldoet.
4° Zeer persoonlijke individuele pagina's zijn alleen toegankelijk voor de persoon zelf of mits uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene ook voor andere aangeduide personen binnen niveau 2.
5° Persoonlijke teksten met beperkte toegang binnen niveau 2.

De algemene afwegingen hierover worden gemaakt door de webmaster. Indien u toch tot de familie behoort en om een of andere reden geen "Gebruikersnaam" en "Wachtwoord" ontvangen hebt, neem dan contact op met de webmaster.

Persoonlijke pagina's zijn: Adolf, Guido, Wilfried, Eric, Dirk, Mark.

Eigen inbreng

Indien jij beschikt over meer gedetailleerde informatie over de behandelde onderwerpen, of informatie hebt over nieuwe nog niet behandelde onderwerpen, stuur ze dan door naar de webmaster.
Nieuwe teksten worden dan vermeld onder uw naam, of krijgen een vermelding bij de auteurs. Bronnen van uw verhaal moeten steeds vermeld worden.

Ieder familielid die dit wenst kan een persoonlijke pagina in onze website reserveren indien hij de volle verantwoordelijkheid voor zijn teksten op zich neemt, en de inhoud alleen betrekking heeft op zijn relatie tot de familie, zonder reclame voor wat dan ook. De toegankelijkheid wordt door de persoon in kwestie zelf bepaald binnen groep 2. De vorm waarin deze teksten gepubliceerd worden, wordt bepaald door de webmaster. Neem hiervoor contact op met de webmaster.

Contact

Stuur uw opmerkingen en suggesties over de vorm en inhoud van de website naar webmaster


pagina 1.4

Nieuwe en vernieuwde artikels

Terug naar boven
De links zijn alleen beschibaar indien u aangelogd bent!
Artikel linkBijgewerkt op:Nieuw gestart op:Te volgen path:Status
Lijst van zinnen in TMG25 september 20221 oktober 2016Homepage-Introductie-BronnenNog aanvullen
Lijst van plaatsen in TMG28 november 20211 oktober 2016Homepage-Introductie-BronnenNog aanvullen
Lijst van bronnen in TMG21 september 20221 oktober 2016Homepage-Introductie-BronnenNog aanvullen
Index op namen, gemeenten,
en onderwerpen
15 oktober 20161 oktober 2016Homepage-Index onderwerpenIn uitvoering
Persoonlijke geschiedenissen
Vaganays in kranten en tijdschriften
28 augustus 201616 juni 2009Homepage-Geschiedenis/Andere Vaganays/Vaganays in kranten en tijdschriftenIn uitvoering
Pierre Joseph Vaganey
Ten Oorlog
29 juli 201616 juni 2009Homepage-Geschiedenis/Vlaanderen/Pierre Joseph Vaganey/Ten OorlogIn uitvoering
Vaganey en Châtelus
Vaganey
10 augustus 201516 juni 2009Homepage-Geschiedenis/Verhalen/
Vaganey en Châtelus
Afgewerkt
Pierre Joseph Vaganey
Levensverhaal
25 augustus 20151 juni 2009Homepage-Geschiedenis/Vlaanderen/Pierre Jospeh Vaganey
Homepage-Laatste artikels(datum)/Is dit het einde van de zoektocht..../Verder naar volgende pagina
In uitvoering
Artikels over stamleden1 april 20166 juni 2010Homepage-Artikels over stamledenIn uitvoering
Samenvatting/Résumé DNA onderzoek Vaganée-Vaganay28 december 20121 juni 2009 Homepage/DNA-onderzoek/"Samenvatting/Résumé"Afgewerkt
Saint-Didier-sous-Riverie17 oktober 201216 augustus 2009Homepage/Geschiedenis/Saint-Didier VaganéeAfgewerkt
Jeugdherinneringen Adolf8 september 201615 juni 2011Homepage/Geschiedenis/Vlaanderen/Adolf VaganéeAfgewerkt
Herinneringen uit mijn jeugd Wilfried8 september 20165 mei 2011 2010Homepage/Geschiedenis/Vlaanderen/Wilfried VaganéeIn uitvoering
Begrippen DNAIn voorbereiding
Nieuw DNA-onderzoek in
vooruitzicht
In voorbereiding
Stamboom gegevensbeheer6 februari 20119 januari 2010Homepage-Familiearchief, Stamboom gegevensbeheerAfgewerkt
Interneringsdagboek25 december 20109 januari 2010Homepage-geschiedenis, Vlaanderen, Carolus Ludovicus Joannes Vaganée, InterneringsdagboekAfgewerkt
Levensloop Louis7 september 20106 januari 2010Homepage-geschiedenis, Vlaanderen, Carolus Ludovicus Joannes Vaganée, LevensloopIn uitvoering
Carolus Ludovicus Joannes2 februari 20112 sept. 2009Homepage-geschiedenis, Vlaanderen, Carolus Ludovicus Joannes VaganéeIn uitvoering
Familiewapen22 augustus 201022 augustus 2010Homepage-wapenschildIn uitvoering
Migratie23 maart 201124 sept. 2009Homepage-migratieIn uitvoering
Activiteiten en Links27 juni 20105 juni 2010Homepage-activiteiten/linksIn uitvoering
Adolf Karel17 juni 201029 mei 2010Homepage-geschiedenis, Vlaanderen, Adolf VaganéeIn uitvoering
Tak Vlaanderen17 juni 20101 juni 2009Homepage-geschiedenis, VlaanderenIn uitvoering
Mark Vaganée9 juni 20108 juni 2010Homepage-MarkIn uitvoering
Wilfried Frans28 mei 201010 jan. 2010Homepage-geschiedenis, Vlaanderen, Wilfried VaganéeIn uitvoering
Interessante personen28 augustus 201630 aug. 2009Homepage-geschiedenis, Andere VaganeysIn uitvoering
Introductie 29 augustus 20161 juni 2009Homepage-introductieAfgewerkt
Scheiding der takken15 april 20101 juni 2009Homepage-geschiedenis, Scheiding TakkenIn uitvoering
Tak Vienne9 oktober 201021 juni 2009Homepage-geschiedenis, VienneNog info gezocht
Veroordeling en executie2 april 201017 juni 2009Homepage-geschiedenis, St MauriceAfgewerkt
Onze familienaam 12 maart 20101 juni 2009Homepage-geschiedenis, NaamAfgewerkt
Stamboom26 februari 20101 juni 2009Homepage-stamboom onlineAfgewerkt
DNA-project15 dec. 20091 juni 2009Homepage-DNA-projectIn bewerking
Het leven van toen30 oktober 201615 sept. 2009Homepage-geschiedenis, Het levenAfgewerkt
Opzoekgeschiedenis10 oktober 201616 juni 2009Homepage-geschiedenis, OpzoekgeschiedenisAfgewerkt
Stamboom Verdonck24 oktober 20161 juni 2009Homepage-geschiedenis, Vlaanderen, Antoine VerdonckAfgewerkt
Hiaat in onze stamlijn17 september 20161 juni 2009Homepage-geschiedenis, Scheiding takken, Hiaat in onze stamlijnAfgewerkt

Terug naar boven

Blijf op de hoogte van nieuwe artikelen via onze RSS feed


Creative Commons Licentie
Geschiedenis en stamboom van de familie Vaganée van Stamboom 1910 Wilfried Vaganée is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken 3.0 Unported licentie.